જો મારા બાળકની ઉંમર 13 વર્ષથી ઓછી છે, તો તેનું એકાઉન્ટ બનાવવા માટે કયા વિકલ્પો છે?

By Hitarth Sheth

Last Update 5 个月前

ગુજ્જુ સ્ટુડન્ટ એપ તેમજ ગુજ્જુ કિડ્સ એપ 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ પણ વાપરી શકે છે. અમારી પ્રાઇવસી પોલિસી અનુસાર તેમજ સ્થાનિક નિયમોને આધારે, એક વાલી તરીકે તમારી પાસે નીચે મુજબના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે 

Was this article helpful?

4 out of 5 liked this article

Still need help? Message Us